Polish (PL)

Aktualizacja studium wykonalności

W związku z przygotowywaniem przez GDDKiA wniosku o dofinansowanie projektów związanych z Krajowym System Zarządzania Ruchem z funduszu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility (CEF) GDDKiA przystąpiła do aktualizacji sporządzonego w 2012 r. studium wykonalności dla inwestycji „Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych”. Aktualizacja studium wykonalności odbywa się w oparciu o przedefiniowane i uszczegółowione założenia dotyczące obszaru funkcjonowania oraz zakresu funkcji realizowanych przez KSZR.