Polish (PL)

Spotkania z interesariuszami

Jednym z wymagań stawianych „Krajowemu Systemowi Zarządzania Ruchem” jest jego współpraca z innymi inteligentnymi systemami transportu (ITS) w kraju i za granicą. Wobec powyższego GDDKiA rozpoczyna cykl spotkań z interesariuszami (innymi zarządcami dróg, służbami wykorzystującymi systemy informatyczne), na których GDDKiA przedstawi zamierzenia co do realizacji KSZR, zdefiniuje możliwe punkty styku pomiędzy KSZR a poszczególnymi systemami informatycznymi i określi szczegółowo w jakim zakresie wskazane jest wsparcie merytoryczne ze strony interesariuszy.

Szczegółowy plan nadchodzących spotkań z interesariuszami będzie można znaleźć w zakładce „Kalendarz spotkań”.

Aktualizacja studium wykonalności

W związku z przygotowywaniem przez GDDKiA wniosku o dofinansowanie projektów związanych z Krajowym System Zarządzania Ruchem z funduszu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility (CEF) GDDKiA przystąpiła do aktualizacji sporządzonego w 2012 r. studium wykonalności dla inwestycji „Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych”. Aktualizacja studium wykonalności odbywa się w oparciu o przedefiniowane i uszczegółowione założenia dotyczące obszaru funkcjonowania oraz zakresu funkcji realizowanych przez KSZR.

Prezentacja KSZR w Brukseli

2 grudnia 2013 r. w Brukseli odbędzie się doroczna konferencja ITS organizowana przez Komisję Europejską, zostanie na niej zaprezentowany stan zaawansowania prac nad Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem oraz dojdzie do wymiany doświadczeń z realizacji i wdrażania systemów ITS przez różne podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne.