Polish (PL)

Materiały robocze

Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści.

W celu usystematyzowania sposobu prezentowania informacji na znakach o zmiennej treści opracowany został dokument: "Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści". W dokumencie wyróżnione zostały rodzaje znaków o zmiennej treści wraz z zaleceniami co do zakresu ich stosowania. Wskazane zostały ogólne zasady formułowania komunikatów dla kierowców oraz szczegółowe - odnoszące się do miejsca stosowania oraz charakteru zdarzenia. Określono jakie znaki graficzne oraz komunikaty tekstowe powinny być stosowane w określonych przypadkach oraz jaki powinien być układ przedstawianej informacji.

Pobierz:

Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści - wersja 27 marca 2017

 

Koncepcja systemu zarządzania ruchem - wymagania dla Wykonawców.

Celem opracowania wymagań jest ujednolicenie struktury i zawartości koncepcji Systemów Zarządzania Ruchem, tworzonych komplementarnie do budowy dróg w ramach poszczególnych kontraktów budowlanych. Koncepcje mają być wykonywane w oparciu o dokumenty, opracowane dotychczas w ramach prac GDDKiA nad KSZR. Pomoże to ujednolicić rozwiązania ITS wdrażane na sieci zarządzanej przez GDDKiA.

Pobierz:

Koncepcja systemu zarządzania ruchem - wymagania dla Wykonawców - wersja 3 października 2017

Koncepcja systemu zarządzania ruchem - wymagania dla Wykonawców - wersja 27 marca 2017

Koncepcja systemu zarządzania ruchem - wymagania dla Wykonawców - wersja 1 kwietnia 2015

 

Zasady rozmieszczania modułów wdrożeniowych w pasie drogowym.

GDDKiA rozpoczęła pracę nad dokumentem pt. „Instrukcja rozmieszczenia  klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym”. Stanowi on zbiór zasad, zgodnie z którymi możliwe jest określenie w jakich lokalizacjach na sieci drogowej i dla jakich uwarunkowań znajduje zastosowanie poszczególna klasa modułów wdrożeniowych, np. związanych z przekazywaniem komunikatów poprzez znaki o zmiennej treści.

Przyjęto założenie, że realizacja określonych funkcji KSZR powinna być powiązana z rzeczywistymi potrzebami, tzn. powinna być wdrażana tam gdzie przyniesie istotne korzyści. Dlatego też, uwzględnione kryteria dla realizacji poszczególnych klas modułów wdrożeniowych związane są z takimi elementami jak klas techniczna drogi, parametry ruchu drogowego, koncentracja zdarzeń drogowych. Zaproponowana w dokumencie struktura w odniesieniu do każdej klasy jest następująca: opis celowości stosowania, założenia do lokalizowania na sieci drogowej, wytyczne dotyczące zasadności stosowania.

GDDKiA poniżej udostępnia aktualny status prac związany z dokumentem „Instrukcja rozmieszczenia  klas modułów wdrożeniowych na sieci drogowej”, który stanowić będzie w swojej docelowej formie podstawę do dalszych prac nad KSZR.

Pobierz:

Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym - wersja 3 października 2017

Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym - wersja 27 marca 2017

Instrukcja rozmieszczenia  klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym - wersja listopad 2014 

 

Poznaj Architekturę Fizyczną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

Poniżej prezentujemy aktualny stan prac nad architekturą fizyczną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) wypracowaną przez GDDKiA w oparciu o Europejską Architekturę Ramową FRAME. Prezentowany materiał składa się z interaktywnych opisów modułów wdrożeniowych, przepływów danych oraz interesariuszy.

Wszystkie możliwości, jakie uzyskujemy są następujące:

 • Możliwość korzystania z architektury KSZR poprzez przeglądarkę WWW nie wymagająca stałego połączenia z siecią Internet,
 • Interaktywny diagram prezentujący wszystkie moduły wdrożeniowe,
 • Interfejs użytkownika został zoptymalizowany pod kątem wygody korzystania za pomocą:
  • automatycznej prezentacji zależności pomiędzy komponentami systemu,
  • widoku komponentów w postaci rozwijalnego drzewa oraz diagramów zbiorczych.
 • Opisy modułów wdrożeniowych podzielone zostały na trzy kategorie szczegółowości:
  • opis skrócony,
  • opis szczegółowy,
  • funkcje w ramach modułu.
 •  Opisy fizycznych przepływów danych zawierają:
  • skrócony opis,
  • przepływy funkcjonalne zawarte w ramach przepływów fizycznych,
  • kierunek przepływu,
  • nazwę modułu wdrożeniowego/interesariusza z którym istnieje powiązanie.
 •  Opisy interesariuszy zawierają:
  • skrócony opis,
  • związane przepływy fizyczne oraz przepływy funkcjonalne,
  • kierunek przepływu,
  • nazwę modułu wdrożeniowego z którym istnieje powiązanie.

 

W ramach opracowania Architekury Fizycznej KSZR nie zostały wprowadzone zmiany w opublikowanych dotychczas tabelach klas modułów wdrożeniowych.

Pliki do pobrania

Architektura Fizyczna KSZR

Instrukcja korzystania z Architektury Fizycznej KSZR

  

 

 

Architektura funkcjonalna KSZR 

Poniżej prezentujemy aktualny stan prac nad architekturą funkcjonalną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) wypracowaną przez GDDKiA w oparciu o europejską architekturę ramową FRAME. Prezentowany materiał składa się z opisów funkcji i przepływów pomiędzy nimi zebranych w formie tabelarycznej oraz graficznej prezentacji tychże funkcji i przepływów. Projektowane funkcje zostały podzielone "tematycznie" na 9 obszarów funkcjonalnych prezentowanych osobno. Dodatkowo z najbardziej złożonego obszaru "3.1.2 Zarządzanie ruchem na drogach zamiejskich" zostały wydzielone 3 funkcje złożone które zostały zaprezentowane osobno w formie dodatkowych obszarów funkcjonalnych.

W celu sprawniejszej analizy prezentowanej architektury funkcjonalnej KSZR polecamy zapoznanie się z metodologią architektury FRAME dostępną pod adresem http://www.frame-online.net/ . 

 

Architektura funkcjonalna

Architektura funkcjonalna KSZR wersja 1.1

wersja 1.1

 

Architektura fizyczna KSZR

Architektura fizyczna prezentuje podział KSZR na moduły wdrożeniowe, przedstawia powiązania pomiędzy poszczególnymi modułami wdrożeniowymi, operatorami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Wyróżnia moduły wdrożeniowe rozproszone (kolor szary) – instalowane w pasie drogowym, moduły scentralizowane (kolor zielony) – instalowane np. w centrach zarządzania ruchem/siedzibach GDDKiA, moduły przewoźne (kolor żółty) - instalowane na platformach przewoźnych np. pojazdy GDDKiA, moduł mobilny (kolor niebieski) obejmujący rejestratory obrazu wideo w pojazdach GDDKiA.

 

  Architektura fizyczna

Podział modułów wdrożeniowych KSZR

Diagram

3.1.2 Zarządzanie ruchem na drogach zamiejskich

Diagram

3.1.2.9  Udostępnianie informacji o ruchu na sieci dróg

Diagram

3.1.2.13 Zarządzanie Strategiczne 

Diagram

3.1.2.14 Wdrażanie scenariuszy zarządzania ruchem 

Diagram

3.1.5 Przekazywanie Informacji o MOP 

Diagram

3.1.6 Zarządzanie symulacjami i prognozami ruchu 

Diagram

3.1.7 Zarządzanie Ruchem w tunelu.

Diagram
3.2 Zarządzanie zdarzeniami Diagram
3.4 Zarządzanie informacją o środowisku Diagram
3.5 Wsparcie utrzymania dróg  Diagram
7 Pozyskiwanie danych o pojazdach  Diagram
10 Zarządzanie danymi wizyjnymi  Diagram

 

Klasy modułów wdrożeniowych

Większość modułów wdrożeniowych została dodatkowo podzielona ze względu na parametry które mają być przez te moduły spełniane. W ten sposób powstały klasy modułów wdrożeniowych.

Poniżej prezentujemy aktualny stan prac nad klasami modułów wdrożeniowych zawierający zarówno zgrubny opis zastosowań każdej z klas jak i uwagi dotyczące ich lokalizacji.

 

Moduły wdrożeniowe (rozproszone, przewoźne, mobilny) z podziałem na klasy Tabele modułów wdrożeniowych