Polish (PL)

Opracowania

Założenia systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych - SZREK

W opracowaniu z 2007 r. przedstawiono:

  1. Analizę aktualnego stanu zarządzania ruchem na drogach krajowych
  2. Opis celów, funkcji i środków systemu zarządzania ruchem
  3. Opracowanie założeń systemu (struktura, wariantowanie, koncepcja integracji systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych z systemami zarządzania ruchem w obszarach metropolitalnych)
  4. Etapowanie systemu (kolejność wdrożenia systemu na wybranych drogach krajowych, wstępne koszty realizacji)
  5. Propozycję przeprowadzenia pilotażowych zadań wdrożeniowych w latach 2008-09 (w tym m.in. modyfikacja formy informowania kierowców na stronach GDDKiA, System Zarządzania Ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym)

Założenia systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych - SZREK

 

Studium Wykonalności

 

Studium Wykonalności dla inwestycji „Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych” 2012 r.

 

Specyfikacje ITS

Celem opracowania Specyfikacji ITS było uściślenie wymogów stawianych elementom ITS, w tym zapewnienie interoperacyjności komponentów systemów ITS i standaryzację informacji, umożliwiające efektywne korzystanie z danych, uzyskiwanych z różnych źródeł. Specyfikacje mogą być wykorzystane przy opracowywaniu dokumentów przetargowych i kontraktowych oraz przy zlecaniu i realizacji robót projektowych i wykonawczych elementów systemów ITS. Dla realizacji tego zadania kluczowe znaczenie miało podpisanie, w dniu 24 listopada 2011 roku, porozumienia o współpracy pomiędzy GDDKiA  a Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportu – Polska (ITS Polska), które odgrywa kluczową rolę w integracji środowiska interesariuszy ITS. Przedmiotem porozumienia było zawiązanie i określenie zasad współpracy w zakresie wspólnego opracowania pakietu Specyfikacji Technicznych. Ustalono, że strony porozumienia będą dążyć do wypracowania otwartych, przejrzystych opartych na najnowszej wiedzy i postępie technicznym specyfikacji dostępnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Praca nad Specyfikacjami  prowadzona była w trybie umożliwiającym udział w procesie ich tworzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów krajowych i zagranicznych (dostawcy sprzętu, usług i oprogramowania, ośrodki naukowo-badawcze i rozwojowe, przedstawiciele samorządów, pracownicy GDDKIA).  Każda ze Specyfikacji opracowana była przez grupę roboczą, której pracą kierował ekspert powołany przez GDDKiA w uzgodnieniu z ITS Polska.  W skład grupy weszły osoby zgłoszone przez zainteresowane podmioty krajowe i zagraniczne. Każda z grup spotykała się kilkakrotnie. Odbyły się także spotkania koordynacyjne przewodniczących grup.  
Polscy dostawcy/producenci sprzętu, usług i oprogramowania byli reprezentowani przez: APM Bielsko-Biała, Infovide-Matrix Warszawa, Integra Kamiński, MARK Electronics Kraków, Neurosoft Wrocław, POLI Traffic Warszawa, Sprint Warszawa, Sygnity Warszawa, Stalexport – Autostrada Małopolska Mysłowice, Telsat Gryfice, Telway Kraków, TRAX Kraków. Polskie oddziały zagranicznych dostawców/producentów sprzętu, usług i oprogramowania byli reprezentowani przez: Alcatel-Lucent, CAT Traffic, ESRI, IABG, Kapsch, NextiraOne, Oracle, PEEK Traffic, Siemens, Teradata, TP SA (Orange). Polskie ośrodki naukowo-badawcze były reprezentowane przez: Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Morską w Szczecinie, Politechnikę Śląską  i  Politechnikę Warszawską.

Należy podkreślić, iż prezentowane poniżej Specyfikacje ITS nie są zestawem gotowych wymagań przetargowych, a jedynie efektem pierwszej w Polsce próby ustandaryzowania rozwiązań ITS. Część zapisów Specyfikacji nie będzie brana pod uwagę przez GDDKiA przy wdrożeniach systemów ITS. Jeden z przykładów swoistego „przespecyfikowania” wymagań stawianych komponentom ITS można znaleźć w Specyfikacji technicznej nr 1 „Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej” gdzie w dziale dotyczącym preselekcyjnych wag dynamicznych (WIM-P) stawia się wymaganie rozpoznawania przez te systemy marki i modelu pojazdu, jednocześnie zalecając proces ciągłej kalibracji systemów WIM-P. W ocenie GDDKiA żadna z powyższych funkcjonalności nie jest konieczna do sprawnego funkcjonowania systemów WIM-P. Jednocześnie w tym samym dziale nie opisano możliwości zaprojektowania systemów WIM-P w oparciu o czujniki tensometryczne co w ocenie GDDKiA jest niezasadnym zawężaniem technologicznym rozwiązań ITS w zakresie ważenia dynamicznego.