Polish (PL)

Europejska Platforma ITS

Projekt Europejska Platforma ITS (EU ITS Platform)

Przedmiotem projektu realizowanego wspólnie z konsorcjum państw członkowskich UE jest opracowanie studium wykonalności dla korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Morze Bałtyckie” (Wschód-Zachód) w zakresie wdrożenia ujednoliconych, interoperacyjnych usług ITS. W ramach projektu określone zostaną poziomy jakości usług ITS oraz nastąpi ewaluacja potrzeb wdrożeniowych ITS z uwzględnieniem działań priorytetowych wskazanych w Dyrektywie ITS.

Zakres prac strony polskiej przewiduje: 

  • opracowanie Studium Wykonalności wdrożenia zharmonizowanych, jednolitych usług ITS w korytarzach sieci  TEN-T (w osiach transportowych północ-południe i wschód-zachód: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Morze Bałtyckie – Morze Czarne, Morze Północne – Morze Bałtyckie) dla wdrożenia jednolitych interoperacyjnych usług ITS,
  • opracowanie kryteriów jakościowych dla usług ITS,
  • ocena wdrożeń ITS w obszarach priorytetowych Dyrektywy ITS.

Efektami projektu będą:

  • Wdrożenie pilotażowego europejskiego multimodalnego planera transportowego w korytarzu Morze Północne- Bałtyk - https://eastwestcorridor.eu/Planner/

  • Identyfikacja tych usług ITS, które mają największy wpływ na wsparcie jakości transportu w danym korytarzu i mogą być świadczone  w sposób zharmonizowany w całym korytarzu.

  • Zbudowanie wielostronnej współpracy w zakresie spójnych usług ITS w korytarzu.

  • Katalog rekomendacji / wymagań do zastosowania w projektach ITS

Wyniki projektu dadzą możliwość prowadzania prac rozwojowych w zakresie np. intermodalnych międzynarodowych planerów podróży i transportu, a także prowadzenia badań nad efektywnością i skutecznością usług ITS.

 EWCorridor

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility), zgodnie z umową o udzieleniu dotacji nr INEA/CEF/TRAN/ /M2014/1058323. Okres realizacji projektu przewidziany jest do 31.12.2020 r. Projekt ma charakter projektu wielostronnego, dofinansowany jest przez UE z środków CEF w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania z UE dla GDDKiA wynosi 72 500,00 EUR.

 

EC

European Commission
Directorate – General for Mobility and Transport
Connecting Europe Facility

Activity 3.1. - Feasibility study East-West Corridor and first pilot implementation