Polish (PL)

FRAME NEXT

Projekt FRAME NEXT

Ramowej Europejskiej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych

(European Framework Architecture for Intelligent Transport Services)

  

Projekt FRAME NEXT jest projektem należącym do działań rozwojowych Komisji Europejskiej (Programme Support Actions), mającym zapewnić w przyszłości skuteczniejszą realizację zasadniczych celów sektorowych instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Projekt realizowany jest przez partnerów z jedenastu państw europejskich (z Austrii, Niemiec, Francji, Węgier, Belgii, Czech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polski). W ramach projektu prowadzone są prace zmierzające do stworzenia wspólnej, Pan – Europejskiej architektury ITS obejmującej niezbędne priorytety i usługi dla rozwoju inteligentnego transportu w Europie. W toku tych prac, istniejąca architektura FRAME zostanie zmodyfikowana i ulepszona tak, by odzwierciedlała wyniki dotychczas zrealizowanych projektów ITS oraz uwzględniała wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40 z dnia 7 lipca 2010 r., czyli tzw. Dyrektywy ITS.

Głównym europejskim celem w zakresie mobilności jest utworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu, który będzie wydajny, bezpieczny i jednocześnie przyczyni się do ograniczenia zmian klimatu. Po zakończeniu budowy europejskich korytarzy transportowych, niezbędne będzie zapewnienie usług, które zoptymalizują wydajność i zintegrują użytkowanie infrastruktury transportu. Usługi, wykorzystujące i dostarczające informacje, optymalizują lokalną wydajność infrastruktury, zapewniają ciągłość i spójność systemu mimo istniejących granic oraz stają się podstawą multimodalności. Nowoczesny system mobilności będzie zależny od wielu Inteligentnych Systemów i Usług Transportowych, opartych o zautomatyzowane systemy zarządzania i kontroli ruchu, zarządzania flotą i system poboru opłat. Samochody korzystające z sieci transportowej coraz częściej wyposażone są w systemy wsparcia dla kierujących pojazdami, jak również w inne usługi mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu i efektywności jazdy.

Największe korzyści, wynikające z zastosowania systemów ITS, mogą zostać osiągnięte wtedy, gdy systemy te zostaną w pełni zintegrowane i zharmonizowane, tak aby mogły wymieniać dane i współpracować ze sobą w skoordynowanych sposób. Pan-Europejska Architektura ITS FRAME ma stworzyć otwarte ramy, promujące wdrażanie usług ITS opartych na współpracujących ze sobą komponentach, zapewniających użytkownikom spójne i niezakłócone wsparcie w podróży w jednolitym standardzie niezależnie od tego, w którym miejscu w Europie się znajdują.

Celem szczegółowym Projektu FRAME NEXT jest wypracowanie nowej paneuropejskiej architektury ITS do stosowania przez państwa członkowskie UE przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań ITS oraz dostarczenie eksperckiej wiedzy, wsparcia i szkoleń. Opracowana architektura w szczególności umożliwi planowanie projektów ITS w sposób spójny przyczyniając się do zwiększenia efektywności i jakości wdrażanych systemów, a także podniesie możliwości interoperacyjności, czyli zdolności różnych systemów ITS do wymiany danych i wzajemnej współpracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Instrumentu Łącząc Europę (nr umowy o dotacji MOVE/C3/2016-405/CEF/Transport). Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2017 – 2021.

 

EC

European Commission
Directorate – General for Mobility and Transport
Connecting Europe Facility