Polish (PL)

Krajowy Punkt Dostępowy

Projekty CROCODILE oraz CROCODILE 2 –

Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

 

Projekty te to przedsięwzięcia, realizowane przez konsorcjum 11 państw członkowskich
i finansowane z Funduszu TEN-T oraz CEF, mające na celu utworzenie w każdym z tych państw krajowego punktu dostępowego, pozwalającego na wymianę informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym. Konsorcjum składa się z przedstawicieli następujących państw: Austria, Cypr, Grecja, Republika Federalna Niemiec, Włochy, Rumunia, Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Węgry, Słowenia, Słowacja. Obserwatorami projektów są Chorwacja oraz Bułgaria.

Realizacja projektów przyczyni się m.in. do: zwiększenia poziomu BRD dzięki istotnym informacjom uzyskanym przez podróżujących, większej wiedzy zarządców dróg o warunkach ruchu na sieci drogowej nie będącej w ich zarządzie, a także rozwoju rynku ITS poprzez ułatwiony dostęp do danych o warunkach ruchu. W ten sposób, zarządcy dróg mając dostęp do bieżących informacji, mogą wpływać na ruch pojazdów na swojej sieci drogowej, np. w celu wyznaczania objazdów.

Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) wpisując się w program otwierania danych publicznych (https://mc.gov.pl/projekty/otwartosc-danych) skierowany jest do podmiotów takich jak: zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracyjnych, służby ratownicze, dostawcy informacji o podróży oraz media. Przedsięwzięcie jest pierwszym etapem wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, integrującego zasoby danych o utrudnieniach na drogach w skali kraju w czasie rzeczywistym, a także dane o parkingach na głównej sieci dróg.

Szczególną rolę w projekcie będą pełnili zarządcy dróg, którzy przekazując aktualne informacje o utrudnieniach (np. zablokowana droga, śliska jezdnia, trudne warunki pogodowe, pojazd jadący pod prąd) przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu kierowców. 

 

KPD

Zarządcy dróg będą mogli przekazywać dane za pomocą interfejsu komunikacyjnego opartego o protokół komunikacyjny DATEX II, dzięki czemu możliwa będzie transmisja danych o utrudnieniach bezpośrednio z własnych systemów zarządzania ruchem. Wychodząc naprzeciw tym zarządcom dróg, którzy nie gromadzą automatycznie danych
o utrudnieniach w czasie rzeczywistym, zostanie udostępniona aplikacja internetowa, umożliwiająca wprowadzanie i wizualizację na podkładzie mapowym wszystkich utrudnień.

KPD w ramach projektu CROCODILE realizuje zapisy dwóch podstawowych rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej. Są to:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie Użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym, oraz

  • Rozporządzenie delegowane Komisji 885/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

Przepisy te nakładają na zarządców dróg wchodzących w skład sieci TEN-T obowiązek udostępniania danych o bieżącej sytuacji ruchowej.

W 2017 r. przewidziano zakończenie realizacji pierwszego etapu projektu, tj. jego wdrożenie i rozpoczęcie eksploatacji. W 2018 r. zaplanowano prace mające na celu rozszerzenie funkcjonalności Krajowego Punktu Dostępowego, m. in. o informacje o drogach (np. liczba pasów ruchu, klasa drogi, ograniczenia prędkości, drogowskazy).tj. o wymagania określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji nr 2015/962 z dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym, obejmujących statyczne dane o drogach, dynamiczne dane o stanie dróg oraz dane o ruchu.

Obecne przedsięwzięcie (CROCODILE 2) jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach Instrumentu Łącząc Europę (nr umowy o dotacji INEA/CEF/TRAN/ M2014/1058107). Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2015 – 2018.

 ECEuropean Commission
Directorate – General for Mobility and Transport
Connecting Europe Facility