Polish (PL)

KSZR w PBDK

Systemy zarządzania ruchem na poszczególnych odcinkach dróg
(elementy KSZR) realizowane w ramach projektów drogowych PBDK 2014-23

Zakres realizacji Programu KSZR w ramach projektów drogowych Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) w latach 2014-23 obejmuje opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem dla danego odcinka na podstawie jednolitych założeń i wytycznych przygotowanych dla KSZR oraz budowę elementów KSZR takich jak kanały technologiczne, światłowody, urządzenia przydrożne ITS (m.in. tablice o zmiennej treści, znaki pryzmowe, urządzenia pomiaru parametrów ruchu, kamery, stacje meteorologiczne). Zakres prac do 2023 r. obejmuje ponad 70 kontraktów o łącznej długości ponad 1 tys. km.

Elementy ITS powstałe w ramach PBDK będą następnie przedmiotem integracji z centralnymi modułami programu KSZR, które będą tworzone w ramach Projektu KSZRD na sieci TEN-T.

Projekty drogowe realizowane w ramach PBDK 2014-23 można podzielić na dwie grupy pod kątem zakresu prac na potrzeby wdrożenia elementów KSZR:

  • Projekty drogowe realizowane poza siecią objętą projektem KSZRD na sieci TEN-T - etap I zakładają zaprojektowanie, budowę i wdrożenie odcinkowych systemów zarządzania ruchem. Systemy te powstają na podstawie koncepcji i dokumentacji projektowej uwzględniających założenia KSZR, uzgadnianych w GDDKiA. Systemy te będą następnie integrowane z modułami centralnymi KSZR wdrażanymi Projektem KSZRD na sieci TEN-T, podobnie jak to będzie miało miejsce z istniejącymi już systemami zarządzania ruchem.

  • Projekty drogowe realizowane na sieci bazowej TEN-T objętej projektem KSZRD na sieci TEN-T - etap I zakładają wyłącznie opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem dla danego odcinka oraz - na jej podstawie - przygotowanie odpowiednich warunków na wdrożenia urządzeń w pasie drogowym, (np. zapewnienie przyłączy energetycznych) na późniejsze wdrożenie elementów KSZR w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T - etap I.

Powyższe założenia odnoszą się do kontraktów realizowanych w trybie „Projektuj i Buduj”. Możliwość realizacji systemów zarządzania ruchem w ramach kontraktów realizowanych w trybie „Buduj” na podstawie wykonanej już dokumentacji zależy od tego, czy w dokumentacji zaprojektowane były elementy ITS lub czy istnieje możliwość modyfikacji zakresu kontraktu.

Koszty systemów zarządzania ruchem ujęte są w wartości poszczególnych kontraktów na budowę dróg.