Polish (PL)

KSZRD na sieci TEN-T

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I

  

Projekt jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców. System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia płynności transportu drogowego w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Zakres terytorialny projektu pokrywa się z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie -  Morze Bałtyckie. Łączna długość sieci drogowej objętej projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

KSZRD E1 1 

Projekt zakłada wdrożenie szeregu usług ITS zidentyfikowanych przez GDDKiA jako priorytetowych zarówno dla uczestników ruchu i jak zarządzania ruchem. Najważniejszymi z nich są: informacje o warunkach ruchu i czasach podróży, informacja o sieci drogowej, informacja o zdarzeniach, informacja pogodowa, obszarowe i korytarzowe zarządzanie ruchem, dynamiczne wyznaczanie objazdów, informacja o sieci drogowej, inteligentne i bezpieczne parkingi.

Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany m.in. poprzez instalację urządzeń w pasie drogowym (tablice zmiennej treści, znaki pryzmowe, kamery, urządzenia pomiaru parametrów ruchu, stacje meteorologiczne), utworzenie oprogramowania centralnego do zarządzania systemem, utworzenie sieci komunikacyjnej, utworzenie miejsc obsługi systemu (centra zarządzania ruchem).

Wypracowane w ramach projektu standardy, zarówno funkcjonalne jak i organizacyjne, będą miały zastosowanie przy realizacji kolejnych przedsięwzięć z zakresu ITS na drogach krajowych.

Projekt jest współfinansowany z środków europejskich w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Główne cele projektu:

 

Celem  głównym Projektu jest poprawa efektywności infrastruktury transportowej  dróg położonych w korytarzach sieci bazowej TEN-T na terenie Polski.

 

Cel ten wpisuje się w cele sektorowe instrumentu finansowego CEF, polegające na:  usunięciu z sieci drogowej tzw. wąskich gardeł, zapewnieniu zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych, zmniejszeniu liczby poszkodowanych w wypadkach na sieci drogowej, optymalizacji integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu (rozprzestrzenienie systemu ITS w sektorze drogowym).

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych, którymi są:

  • wdrożenie inteligentnego systemu transportowego, tj. zintegrowanego systemu zarządzania ruchem o zasięgu krajowym wykorzystującego zaawansowane usługi ITS – cel ten wynika z braku jednolitego, spójnego pod względem funkcjonalnym, obszarowym i organizacyjnym zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym.
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – cel ten wynika z niezadowalającego stanu bezpieczeństwa drogowego i potrzeby poprawy tego stanu, wskazanej w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Pozostałe cele projektu to: skrócenie czasów podróży, obniżenie zużycia paliwa, poprawa komfortu podróżowania, bardziej efektywna współpraca pomiędzy zarządcami dróg, zmniejszenie kosztów gromadzenia informacji.

 

ECEuropean Commission
Directorate – General for Mobility and Transport
Connecting Europe Facility