Polish (PL)

O KSZR

Krajowy System Zarządzania Ruchem

 

Program Budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem stanowi zbiór powiązanych ze sobą projektów i działań, których efektem będzie wdrożenie jednolitego zintegrowanego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych oraz wsparcie procesów utrzymania infrastruktury drogowej zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad poprzez zastosowanie zaawansowanych usług Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

Rezultatem wdrożenia i funkcjonowania KSZR będzie efektywne zarządzanie ruchem na drogach krajowych w czasie rzeczywistym i udostępnienie kierowcom pełnej i aktualnej informacji o sytuacji na drogach, co przełoży się na:

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • zwiększenie płynności ruchu oraz redukcję zatorów na drogach,

 • skrócenie czasu podróży i obniżenie zużycia paliwa.

W celu realizacji inteligentnych systemów transportowych w sposób skoordynowany, GDDKiA przyjęła strategię zarządzania zorientowaną na usługi ITS, dostarczające określone korzyści, przede wszystkim dla użytkowników dróg.

 P1

Wdrożenie i uruchomienie KSZR umożliwi zmianę jakościową w standardzie obsługi użytkowników dróg. Wraz z dostarczeniem pełnej, bieżącej informacji o warunkach podróży, powstanie możliwość skutecznego reagowania na wszelkie utrudnienia zagrażające bezpieczeństwu podróży i płynności ruchu.

 

KSZR obejmuje wdrożenie priorytetowych usług ITS poprzez zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej, komunikacyjnej i telematycznej w pasie drogowym (m.in. tablice o zmiennej treści, znaki pryzmowe, urządzenia pomiaru parametrów ruchu, kamery, stacje meteorologiczne) oraz w dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne itd.).

 

Jako najważniejsze usługi ITS planowane do wdrożenia należy wymienić informację o warunkach ruchu i czasach podróży, sieci drogowej, zdarzeniach, warunkach atmosferycznych jak również usługę obszarowego i korytarzowego zarządzania ruchem, dynamicznego wyznaczania objazdów, a także inteligentnych i bezpiecznych parkingów.

 

Na Program KSZR składają się następujące przedsięwzięcia:

 • „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T” (KSZRD na sieci TEN-T) - projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Instrumentu Łącząc Europę (CEF). W  wyniku jego realizacji powstaną docelowe komponenty i podsystemy KSZR oraz wdrożone zostaną najważniejsze usługi ITS, zarówno z punktu widzenia kierowcy jak i GDDKiA.

 • Systemy zarządzania ruchem na poszczególnych odcinkach dróg realizowane w ramach projektów drogowych Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) w latach 2014 - 23. Elementy systemów zarządzania ruchem uwzględniane są w ramach kontraktów drogowych dotyczących odcinków dróg znajdujących się poza siecią drogową objętą projektem KSZRD na sieci TEN-T – Etap I. Systemy te - powstając na podstawie koncepcji i dokumentacji projektowej uwzględniających założenia KSZR - będą następnie integrowane z modułami centralnymi KSZR wdrażanymi Projektem KSZRD na sieci TEN-T – Etap I.

 • Projekt CROCODILE 2 – międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach CEF mający na celu opracowanie założeń i utworzenie w 11 krajach UE, w tym w Polsce, tzw. Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD), pozwalającego na wymianę informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym. Informacje te będą wymieniane pomiędzy zarządcami dróg, służbami ratowniczymi i mediami oraz z dostawcami informacji o podróży, którzy będą przekazywać kierowcom komunikaty o aktualnych warunkach ruchu.

 • Projekty naukowo – badawcze realizowane przez GDDKiA we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w ramach których opracowywane są m.in. standardy, które będą mogły zostać wykorzystane w ramach realizacji KSZR (w tym projekty rozwojowe i studialne):

  • EU ITS - Platform – międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramachCEF, w ramach którego prowadzona jest wielostronna współpraca z innymi krajami mająca na celu optymalizację bieżących i przyszłych wdrożeń ITS w Europie, przyśpieszenie ich realizacji oraz skuteczną promocję.

  • FRAME NEXT – międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach CEF, którego celem jest wypracowanie wspólnej, paneuropejskiej Architektury ITS.

  • RID - program Rozwój Innowacji Drogowych realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), obejmujący trzy zagadnienia:

    1. wpływ stosowania usług ITS na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,

    2. określenie metody obliczania wolnych miejsc parkingowych oraz przekazywania bieżącej informacji w tym zakresie,

    3. dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem.